Separátory SOVPT

/


I. Popis zariadenia

V súčasnej dobe sa v mnohých tlačiarňach používajú vodové farby. Čistenie zariadení pre tlač od zostatku farieb sa vykonáva umývaním vodou a ekologicky nezávadnými čistiacimi prostriedkami.

Separátor odpadových vôd pre tlačiarne, ďalej len SOVPT 250? je komplexné technologické zariadenie, ktoré slúži k umývaniu vodovými farbami znečistených dielov tlačiarenských zariadení (štočky, valce, ... a pod.) a následnému separovaniu zbytkov farby z odpadovej vody metódou elektroflotácie. Očistenú odpadovú vodu je možné vypustiť do kanalizácie.

Objem oddelených farebných kalov je 5 až 15% celkového objemu umývaním znečistenej vody. Likvidácia takéhoto odpadu je jednoduchšia, ekonomickejšia a ekologickejšia. Ďalšou úpravou odpadu (vysušovanie a pod.) je možné objem odpadu znížiť až na 1 - 3% pôvodného objemu odpadovej vody.


SOVPT 250 pozostáva z týchto hlavných častí:
A. Umývací pult so zbernou nádržou 250 l
B. Separátor s objemom nádrže 125 l
C. Filtračno-sedimentačná nádrž 250 lD. Príslušenstvo

/
Pracovisko SOVPT 250

II. Popis technologického procesu

Po naplnení zbernej nádrže odpadovou vodou na 70 až 100% je voda samospádom prečerpaná do separátora. Pridaním činidla do separačnej nádrže a privedením jednosmerného prúdu na elektródy prebieha v separátore elektrochemický proces separácie farby od vody. Voda zostáva v nádrži a farba v podobe peny vypláva na povrch hladiny. Stierací mechanizmus separátora zabezpečí stieranie farby z hladiny do odpadovej nádoby. Obsluha zabezpečí naplnenie separátora odpadovou vodou, pridanie predpísaného množstva činidla a stlačenie tlačidla ŠTART. Ďalší proces (cca 50 min.) prebieha automaticky a nevyžaduje prítomnosť obsluhy. Po ukončení separácie obsluha otvorením výpustného ventilu vypustí vyčistenú vodu cez filtračno-sedimentačnú nádrž do kanalizácie. Farebná pena sa zhromažďuje v nádobe, kde postupne zmenšuje svoj objem vysušovaním.
III. Hlavné technické parametre SOVPT - 250

A: Umývací pult
    B: Separátor  
dĺžka 1815 mm   dĺžka 1160 mm
šírka 820 mm   šírka 750 mm
výška po vrch nádrže 900 mm   výška 850 mm
objem zbernej nádrže 250 l   objem separačnej nádrže 125 l
      metóda separácie elektroflotácia
Alternatíva     čas pracovného cyklu 50 - 60 min.
centrálna zmerná nádrž 500 l   prípojka elektrického prúdu 230 V
  1000 l   elektrický príkon 350 W
  2000 l   pracovné napätie na elektródach 12 V=
      pracovný prúd 10 - 16 A


Použitie:Odpadová voda môže byť kontaminovaná jedine vodovými farbami a čistidlami doporučenými firmou CNI Tlač servis.


IV. Pracovisko s viacerými umývacími miestami - typ. SOVPT 1000


/

SOVPT 1000 pozostáva z týchto častí:

A: Centrálna zberná nádrž 1000 až 1200 l
B: Separátor s objemom nádrže 125 l
C: Filtračno-sedimentačná nádrž 500 l
D: Príslušenstvo

Zastavovacie rozmery pracoviska SOVPT 1000:
dĺžka: 2110 mm, šírka: 1745 mm, výška: 2330 mm


Ukážka separácie v laboratórnych podmienkach

/

Odpadová voda na začiatku procesu


/
Odpadová voda na konci procesu


/
Stieranie peny (odpadu) separátorom